ការពិពណ៌នា
ចំណងជើង : អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស៖ អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជា ទទួលបានការគោរពសិទ្ធិកាន់តែប្រសើរ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ : 23-Nov-2017
ឯកសារភ្ជាប់
:
គេហទំព័រភ្ជាប់ជាភាសាខ្មែរ : None
គេហទំព័រភ្ជាប់ជាភាសាអង់គ្លេស : Link Eng
ប្រភពព័ត៌មាន : វាយោ VAYO
 
ការពិពណ៌នាសង្ខេប
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរកឃើញរបកគំហើញថ្មីមួយដែលមិនធ្លាប់បានរាយការណ៍ពីមុនអំពីបញ្ហាគ្រួសារនៅកម្ពុជា គឺសំដៅដល់គូស្រករភេទដូចគ្នា ឬគូស្រករដែលមានយេនឌ័រមិនស្របទៅតាមភេទពីកំណើតរបស់ខ្លួន ដែលអង្គការហៅថា "គ្រួសារឥន្ទធនូ" ។
 
Share |