ការពិពណ៌នា
ចំណងជើង : Thailand’s Invisible Gender Law
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ : 18-Dec-2017
ឯកសារភ្ជាប់
:
គេហទំព័រភ្ជាប់ជាភាសាខ្មែរ : None
គេហទំព័រភ្ជាប់ជាភាសាអង់គ្លេស : Link Eng
ប្រភពព័ត៌មាន : This article is produced for the 2017 Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Developing Media Fellowship Program raising a theme “Gender and Access to Information”. Mr. Neang Sinen is a Project Assistant for Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) project at the Cambodian Center for Human Rights (CCHR) based in Phnom Penh.
 
ការពិពណ៌នាសង្ខេប

 
Share |