ការពិពណ៌នា
ចំណងជើង : Being LGBT in Asia: Thailand Country Report
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ : 15-Sep-2014
ឯកសារភ្ជាប់
:
English
គេហទំព័រភ្ជាប់ជាភាសាខ្មែរ : None
គេហទំព័រភ្ជាប់ជាភាសាអង់គ្លេស : Link Eng
ប្រភពព័ត៌មាន : Being LGBT in Asia
 
ការពិពណ៌នាសង្ខេប
Being LGBT in Asia: Thailand Country Report provides an overview of LGBT rights in Thailand including prevailing laws and policies; social and cultural attitudes; religion; employment and housing; education and young people; health and well being; media including Information Communication Technology; and the capacity of LGBT organizations.
 
Share |