ការពិពណ៌នា
ចំណងជើង : ការ​សម្លុត​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​តាម​សាលា​រៀន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ : 17-Dec-2015
ឯកសារភ្ជាប់
:
គេហទំព័រភ្ជាប់ជាភាសាខ្មែរ : Link Kh
គេហទំព័រភ្ជាប់ជាភាសាអង់គ្លេស : Link Eng
ប្រភពព័ត៌មាន : ម.ស.ម.ក
 
ការពិពណ៌នាសង្ខេប
របាយ​ការណ៍​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​នេះ​គឺ​ជា​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ទូទាំង​ប្រទេស​មួយ​អំពី​ការ​សម្លុត​ដែល​ស្រ្តី​ស្រឡាញ់​ស្រ្តី បុរស​ស្រឡាញ់​បុរស អ្នក​ស្រឡាញ់​ទាំង​ពីរ​ភេទ​ និង​អ្នក​ប្ដូរ​ភេទ ("អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា") ជួប​ប្រទេះ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​សិក្សា​នៅ​តាម​សាលា​រៀន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេ​សកម្ពុជា និង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​រយៈ​ពេល​វែង​នៃ​ការ​សម្លុត​បែប​នេះ។ របាយការណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ក្រោយ​ពី​មាន​ការ​រកឃើញ​នូវ​ចំណុច​ខ្វះ​ខាត​ដ៏ធំ​មួយ​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អ្វី​ដែល​គេ​ដឹង​ពី​បទ​ពិសោធន៍របស់​សិស្ស​ជា​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​តាម​សាលា​រៀន​ក្នុង​ប្រទេ​សកម្ពុជា។
 
Share |